Harmonogram dyżurów w wakacje

ZARZĄDZENIE NR 17/24
BURMISTRZA BŁASZEK
z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Błaszki w roku

szkolnym 2023/2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 r.,
poz. 40 ze zmianami ) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U.2023r, poz. 2736)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się dyżury wakacyjne przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Błaszki jest
organem prowadzącym w roku szkolnym 2023/2024 w terminach określonych w Załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Błaszki, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2023/2024 na dyżur wakacyjny do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Błaszki
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Błaszki.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Błaszki.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DYŻUR WAKACYJNY przedszkola w dniach od 29 lipca do 16 sierpnia 2024 roku

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy
szkole podstawowej jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów wniosku do placówki do której
dziecko będzie uczęszczało. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:
·Imię i nazwisko dziecka,
·Aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych,
·Numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami,
·Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu,
·Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć wpływ na zapewnienie prawidłowej opieki
w przedszkolu (wskazania lekarskie, przyjmowane leki, dieta itd.)
·Upoważnienie do odbierania dziecka przez osoby wyznaczone przez rodziców/ opiekunów prawnych
·Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych dziecka dot. przetwarzania danych osobowych.
2. Wniosek należy złożyć do dnia 14 czerwca 2024 roku.
3. Przy wyborze kilku placówek, wniosek należy złożyć do każdej placówki oddzielnie.

https://drive.google.com/file/d/1iiqCWpsyAc4WgQNwOOyvJN21jEChfy1L/view?usp=drive_link

Pod podanym linkiem znajduje się pełny dokument Zarządzenia Burmistrza Błaszek