Procedura skarg i wniosków

                                                         PROCEDURA

                    PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I  WNIOSKÓW

                   W PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM  „Baśniowa Kraina”

                                                    W Błaszkach

 

Na podstawie:

-  Art. 226 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity  DZ.U. z 2020r. poz.2000)

                                   

                                                                                          Rozdział I

§ 1

Organizacja załatwiania spraw

1. W Przedszkolu  Samorządowym  „Baśniowa Kraina” wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący  do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności.

2. Dyrektor przedszkola przyjmuje skargi i wnioski w dniach i godzinach pracy.

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą  poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

4. Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi.

5. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków.

6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy.

8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

1)    liczba porządkowa,

2)    data wpływu skargi/wniosku,

3)    adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

4)    informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

5)    termin załatwienia skargi/wniosku,

6)    imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

7)   datę załatwienia,

8)    krótką informację o sposobie załatwiania sprawy,

9)    do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

§ 2

1. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje Dyrektor.

2. Każda sprawa zakwalifikowana przez Dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji przedszkola.

5. Wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola.

6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach swoich kompetencji i pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg

§3

1. Skargi/wnioski rozpatruje Dyrektor  lub  nauczyciel wyznaczony  przez organ prowadzący  do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

1) oryginał skargi/wniosku/protokół przyjęcia skargi ustnej,

2) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

3) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

4) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

5) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,

2) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

3) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w gabinecie Dyrektora .

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

§4

1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

1) do 14 dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;

2) do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;

3) do 2 miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

3. Do 7 dni należy:

1) zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu sprawę ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;

2) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwym jest organ wymiaru sprawiedliwości;

3) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów, w tym przedszkola;

4) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia;

5) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;

6) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Załączniki:

  1. Protokół przyjęcia skargi ustnej.
  2. Rejestr skarg i wniosków.
  3. Notatka służbowa

UWAGA !

Sekretariat przedszkola w miesiącu sierpniu czynny od 01.08 - 04.08 i od 16.08 - 31.08 w godzinach od 8.00 - 13.00.

Kontakt możliwy w tych godzinach pod numerem telefonu 43 829 20 45.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września obchodziliśmy Święto Przedszkolaków.

Hucznie i bardzo zwariowane obchody rozpoczęliśmy od zabaw zorganizowanych w poszczególnych salach. Było śmiesznie i kolorowo. Następnie korzystając z pięknej pogody wszyscy wyszliśmy na plac zabaw, gdzie czekało nas wiele atrakcji min. dmuchane zamki oraz banki mydlane.

Radość, śmiech i głośny śpiew towarzyszyły nam przez cały ten dzień.

Uroczyste pożegnanie sześciolatków

"Znów minął rok bardzo długi, lecz szczęśliwy i wspaniały

ostatni raz w naszej sali wszystkie dzieci się spotkały..."

            Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykowały się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu - edukacji szkolnej. 22 czerwiec,  był to wyjątkowy dzień dla całej naszej przedszkolnej społeczności. W tym dniu w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste pożegnanie naszych Kochanych sześciolatków. Z tej okazji starszaki przygotowały wiersze, śpiewy i tańce. Wszystko pięknie się udało, było trochę śmiechu, trochę łez wzruszenia, jednak wszystkiego z umiarem. Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor podziękowała dzieciom, wychowawcom, nauczycielom oraz Radzie Rodziców za cały rok owocnej współpracy oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających się wakacji.

Sponsor

bank spoldzielczy1